Lãnh đạo ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2011 - 2016
 
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại cơ quan
 
Lê Anh Quân
 
 
Chủ tịch UBND huyện
 
3.6760.105
 
Nguyễn Ngọc Thuần
 
 
Phó Chủ tịch
 
3.8760.266
 
Lý Duy Thanh
 
 
Phó Chủ tịch
 
3.8276.370
 
Trương Văn Học
 
 
Phó Chủ tịch
 
3.8276.912

hệ thống chính trị