TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Ngày đăng 23/02/2013 | 00:00

Sáng 21/02/2013, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, Phó trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; cán bộ phụ trách xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn; Bí thư cấp ủy, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương
truyền đạt chuyên đề

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản các chuyên đề về: "Tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013", "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp" và "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Tiến sĩ Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
truyền đạt các chuyên đề

Buổi chiều cùng ngày, Tiến sĩ Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đại những nội dung cơ bản chuyên đề về: "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đến các đại biểu.Đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy Gia Lâm
phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trịnh - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đến cán bộ, đảng viên đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 29/01/2013 của Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND Huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy vào đầu tháng 3/2013; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch và các giải pháp phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, căn cứ Chương trình hành động của Huyện ủy, chủ động xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Giao các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả thực hiện.

Nguồn: Văn phòng Huyện ủy Gia Lâm

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới