thường trực hội đồng nhân dân

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại cơ quan
 
Nguyễn Huy Việt
 
Chủ tịch HĐND huyện
3.8276.919
 
Nguyễn Đức Hồng
 
PCT HĐND huyện
3.8276.914
 
Phùng Xuân Việt
 
PCT HĐND huyện
3.2161.506

hệ thống chính trị