THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức thực hiện ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm