THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thực hiện việc giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Thực hiện việc Kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Thực hiện điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Tiếp công dân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoặt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Xác minh tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Xử lý đơn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Đăng ký giá của các doanh nghiệp 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Đăng ký giá của các doanh nghiệp 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm