THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực tuyến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Thực hiện cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Thực hiện cấp lại giấy chứng nhận vùng đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Thực hiện hỗ trợ cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Thực hiện hỗ trợ đầu tư sản xuất rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm