THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Tặng danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm