THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Ký Hợp đồng thuê đất với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người thuê đất; nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của người thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Ký Hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá quyền thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Phê duyệt dự toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm (đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn huyện) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Phục hồi danh dự 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác x 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm