THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Cấp mới Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Cấp đổi Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm