THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất trên địa bàn huyện
Loại thủ tục TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND huyện.

2. Hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ theo quy định, tiếp nhận, vào sổ theo dõi và lập phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

3. Lập danh sách tiếp nhận hồ sơ; bàn giao hồ sơ cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm.

4. Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoặc phải bổ sung hồ sơ: Thông báo bổ sung hồ sơ theo mẫu số 05; Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố, chuyển bộ phận “Một cửa” của Huyện để gửi người sử dụng đất hoặc đơn vị tổ chức đấu giá biết;

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: vẽ, in Giấy chứng nhận, lập Tờ trình của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm đồng thời luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính), Tờ trình của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

5. Tiếp nhận hồ sơ do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chuyển đến, trình lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường giao cán bộ thụ lý.

6. Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoặc phải bổ sung hồ sơ: Dự thảo thông báo bổ sung hồ sơ; thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết trình lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội biết;

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và 02 văn bản xác định các giấy tờ gốc mà người sử dụng đất phải nộp (nếu có), văn bản xác định các giấy tờ gốc được đóng dấu treo của phòng Tài nguyên Môi trường và cán bộ thụ lý ký xác nhận.

7. Kiểm tra hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện thì ký Tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hoặc phải bổ sung hồ sơ thì ký thông báo chuyển Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội biết.

8. Kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Giấy chứng nhận, UBND Huyện có trách nhiệm xem xét, ký phê duyệt Tờ trình và ký Giấy chứng nhận.

9. Luân chuyển Tờ trình đã được UBND huyện phê duyệt cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm

a) Căn cứ Tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường, gửi thông tin địa chính và kèm theo văn bản nộp lại các giấy tờ gốc (nếu có) đến Chi cục thuế huyện Gia Lâm để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (gồm: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định).

b) Cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan (trong đó có UBND cấp xã nơi có đất) để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của Thành phố.

c) Gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký; văn bản xác định các giấy tờ gốc mà người sử dụng đất phải nộp (nếu có) cho bộ phận “Một cửa” của Huyện đồng thời chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp) cho phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định

10. Xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo nộp tiền vào ngân sách gửi cho người sử dụng đất kèm theo văn bản nộp lại các giấy tờ gốc (nếu có). Trường hợp người sử dụng đất ghi nợ tiền sử dụng đất thì chuyển Thông báo ghi nợ tiền sử dụng đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm để thực hiện việc ghi nợ trên Giấy chứng nhận. Thời gian Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Hà Nội huyện Gia Lâm thực hiện ghi nợ nghĩa vụ tài chính không quá một (01) ngày làm việc.

 
11. Khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm thu phí, lệ phí theo quy định; Bộ phận “Một cửa” của Huyện thu giấy tờ gốc về đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

 
ĐT: 0243.8276.913
Thành phần số lượng hồ sơ

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Không yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã tại mục III (BMTT-TNMT.08.01)

Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ thay thế Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Quyết định giao đất; hoặc quyết định cho thuê đất; hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất; hoặc quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hợp đồng thuê đất (nếu thuộc đối tượng thuê đất)

Các giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận, được Nhà nước giao đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất mà có Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đã được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận thì không phải nộp giấy tờ theo quy định tại điểm này;

Biên bản bàn giao mốc giới do phòng Tài nguyên và Môi trường lập (nếu thuộc đối tượng được thuê đất, giao đất mới).

Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu)

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (BMTT-TNMT.08.02); Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (BMTT-TNMT.08.03), tờ khai tiền sử dụng đất (BMTT-TNMT.08.04): Áp dụng đối với các trường hợp không ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ đã được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận (BMTT-TNMT.08.05): Áp dụng đối với các trường hợp có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (BMTT-TNMT.08.06): Áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại thửa đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Thời hạn giải quyết Mười sáu (16) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo đủ điều kiện thụ lý hồ sơ
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lệ phí
Phí

10.000 (Mười nghìn đồng) đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Đơn đề nghị cấp GCN+đơn.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.