THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ LPG chai đến UBND cấp huyện nhận mẫu đơn đề nghị cấp phép, điền đầy đủ các thông tin theo mẫu. (Có thể tải mẫu đơn từ mạng điện tử).

Nộp hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): nhập thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giao lại cho người nộp hồ sơ.

Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và bàn giao hồ sơ, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định: thực hiện bước tiếp theo (thẩm định thực tế địa điểm kinh doanh để thực hiện cấp GCN)

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, lập thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. (Thời gian bổ sung hồ sơ không được tính trong tổng số thời gian giải quyết hồ sơ)

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Lập thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Thẩm định thực tế địa điểm kinh doanh của thương nhân.

- Trường hợp thẩm định địa điểm kinh doanh đủ điều kiện cấp GCN, dự thảo Tờ trình, Giấy chứng nhận gửi lãnh đạo phòng kiểm tra.

- Trường hợp thẩm định địa điểm kinh doanh không đủ điều kiện cấp giấy phép:

Dự thảo Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Kiểm tra nội dung văn bản của chuyên viên:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND xem xét.

- Hoặc yêu cầu nhân viên thụ lý chính sửa nội dung văn bản.

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Lấy số dấu văn thư chuyển Bộ phận một cửa Giấy chứng nhận hoặc Thông báo về việc bổ sung hồ sơ hoặc thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Trả kết quả cho thương nhân
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) huyện

Địa chỉ: Số 27, Đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ĐT: 0243.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2. Hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai (là biên bản kiểm tra an toàn PCCC & CNCH theo mẫu PC03 Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ, trong đó Phòng Cảnh sát PC&CC số 11 có đánh giá, kết luận đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy gần nhất

(Lưu ý: thời điểm cấp biên bản kết luận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC đến thời điểm đề nghị cấp GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai không quá 03 tháng).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Giấy Chứng nhận ĐĐKKD khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Lệ phí
Phí

+ Đối với tổ chức: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm đinh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

Có hợp đồng tối thiểu 01 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân

Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật
Cơ sở pháp lý
  1. Luật Thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  2. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
  3. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ về kinh doanh khí.
  4. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.
  5. Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.