THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn;cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh)
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1:Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí:

- Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ: viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi, vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, thu phí thẩm định, thẩm xét hồ sơ và bàn  giao hồ sơ cho phòng Kinh tế

- Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức/cá nhân trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức/cá nhân

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4: Tiến hành thẩm định các điều kiện thực tế tại cơ sở:

- Thông báo trước 03 ngày cho cơ sở lịch thẩm định.

- Trường hợp cơ sở đáp ứng các yêu cầu, ký xác nhận vào biên bản thẩm định.

- Trường hợp cơ sở không đáp ứng các yêu cầu cần nêu rõ lý do trong biên bản thẩm định và hẹn ngày sẽ đi thẩm tra lại kể từ ngày nhận được hồ sơ  hay bằng chứng khắc phục những điểm kết luận và kiến nghị trong biên bản lần này.

Bước 5: Tổng hợp, dự thảo Giấy chứng nhận

Bước 6: Kiểm tra, xem xét, chuyển cho chuyên viên

- Trường hợp xét thấy chưa đủ cơ sở để cấp Giấy phép, Lãnh đạo Phòng ghi rõ lý do.

- Trường hợp đồng ý, Lãnh đạo Phòng phê duyệt và ký vào Giấy chứng nhận.

Bước 7: Tiếp nhận kết quả từ lãnh đạo, vào sổ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Bước 8: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lệ phí.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm kiều kiện ATTP

- Danh sách của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp
Lệ phí
Phí

- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000 đ/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông, lâm, thủy sản:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu đến 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đ/lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đ/lần/cơ sở.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp.

+ Cơ sở sản xuất, kinh soanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đ/lần cấp.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 15.pdf
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông t­ư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và PTNT – Công Thương “Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội “V/v công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.