THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ (01 bộ hồ sơ) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Huyện.

2: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho cơ sở, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn tham mưu.

 Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện.

      - Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ:

      + Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng Kinh tế phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

      + Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, phòng Kinh tế sẽ tiến hành hủy hồ sơ.

      - Thành lập đoàn thẩm định:

      + Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, đoàn thẩm định của UBND cấp huyện tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở. 

      + Đoàn thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở do Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn thẩm định).

      * Người có chuyên môn về ATTP là người được đào tạo và có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chuyên môn về thực phẩm, ATTP, quản lý ATTP do trường Đại học chuyên ngành hoặc các tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cấp.

      - Nội dung thẩm định cơ sở:

      + Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

+ Thẩm định thực tế điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

      - Kết quả thẩm định cơ sở:

      + Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định cơ sở sản xuất (theo mẫu) và phù hợp với loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Trường hợp “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định.

      + Trường hợp “chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày kể từ ngày thẩm định lần 1. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định được ghi trong Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (theo mẫu) về thư ký Đoàn thẩm định để tổ chức thẩm định lại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận báo cáo kết quả khắc phục đồng thời nộp phí thẩm định lần 2 theo quy định. Nếu cơ sở không khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, không nộp Báo cáo khắc phục và phí thẩm định lần 2 hoặc kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì UBND cấp huyện không cấp giấy chứng nhận đồng thời yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận.

      Biên bản thẩm định được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

      - Cấp giấy chứng nhận:

      Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “đạt”, Phòng Kinh tế cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất (theo mẫu).

            Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp (theo mẫu) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. (Theo mẫu BM-KT.04.01)

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP để sản xuất thực phẩm (Theo mẫu BM-KT.04.02).

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.
Thời hạn giải quyết 22 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Lệ phí
Phí Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/1 lần / cơ sở
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh) sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện (nơi cơ sở đăng ký kinh doanh).
Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH XII ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 58/ 2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư 57/2015/TT- BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4915/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội