THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Cơ sở công nghiệp nông thôn nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Huyện.

     + Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

+ Đối với sản phẩm không đạt yêu cầu để cấp Giấy chứng nhận, UBND huyện có văn bản trả lời và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Huyện để gửi đến cơ sở công nghiệp nông thôn.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02);

- 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9x12)cm

- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014.
Thời hạn giải quyết 28 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 14.pdf
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Quy trình này áp dụng cho cơ sở công nghiệp nông thôn có các sản phẩm đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.


- Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội.