THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao trích lục hộ tịch về khai sinh, khai tử, kết hôn) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất trên địa bàn huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn;cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Cấp giấy phép quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Cấp giấy phép xây dựng công trình Quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm