THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn