THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hôi thường xuyên tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (TT 05-QĐ 1938) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
12 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 Công nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
15 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 . Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn