THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 Thủ tục trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
12 Thủ tục đăng ký kết hôn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 Thủ tục đăng ký khai sinh 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
15 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 Thủ tục đăng ký khai tử 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn