Trang chủ

THCS Văn Đức

Trung Mầu

  Tuần    Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
     
  Lịch công tác [Tải xuống]  27-02-2017 04-3-2017
  Lịch công tác tuần 2 tháng 3  (tải xuống)                                                                                                                                                                                 06/3/2017                                                 11/3/2017 
  Lịch công tác tuần 3 tháng 3 (Tải xuống)                                                                                                  13/3/2017                 18/3/2017 
  Lịch công tác tuần 4 tháng 3 (Tải xuống)                                   20/3/2017               25/3/2017 
     
  Lịch công tác tuần 5 tháng 3 (Tải xuống)         27/3/2017   01/4/2017 
  Lịch công tác tuần 1 T4 (Tải xu ống)       3/4/2017-8/4/2017   
 Lịch công tác tuần 2 tháng 4  (tải xuống)                                        10/4/201715/4/2017
 Lịch công tác tuần 3 tháng 4 (Tải xuống) 17/4/201722/4/2017
     
                            
             Lịch công tác tuần 4 tháng 4 (Tải xuống)                                                      24/4/2017           29/4/2017
 
Lịch công tác tuần 1 tháng 5 (Tải xuống)                                                                     01/5/2017           6/5/2017
 
Lịch công tác tuần 2 tháng 5(Tải xuống)                                                                      8/5/2017             13/5/2017
Lịch công tác tuần 3 tháng 5 (Tải xuống)                                                                     15/5/2017             20/5/2017
Lịch công tác tuần 4 tháng 5 (Tải xuống)                                                                      22/5/2017             27/5/2017

Lịch công tác tuần 5 tháng 5 (Tải xuống)                                                                       29/5/2017            3/6/2017

Lịch công tác tuần 3 tháng 8 (Tải xuống)                                                                      14/8/2017           19/8/2017
Lịch công tác tuần 4 tháng 8 (Tải xuống)                                                                       21/8/2017          26/8/2017
Lịch công tác tuần 5 tháng 8 (Tải xuống)                                                                        28/8/2017         1/9/2017
Lịch công tác tuần 1 tháng 9 (Tải xuống)                                                                         4/9/2017           9/9/2017
Lịch công tác tuần 2 tháng 9 (Tải xuống)                                                                     11/9/2017         16/9/2017
Lịch công tác tuần 3 tháng 9 (Tải xuống)                                                                      25/9/2017        30/9/2017
Lịch công tác tuần 1 tháng 10 (Tải xuống)                                                                    2/10/2017         7/10/2017
Lịch công tác tuần 2 tháng 10 (Tải xuống)                                                                   9/10/2017        14/10/2017
Lịch công tác tuần 3 tháng 10 (Tải xuống)                                                                   16/10/2017       21/10/2017
Lịch công tác tuần 4 tháng 10 (Tải xuống)                                                                   16/10/2017   21/10/2017
Lịch công tác tuần 1 tháng 11 (Tải xuống)                                                                 30/10/2017    4/11/2017
Lịch công tác tuần 2 tháng 11 ( Tải xuống)                                                                  6/11/2017    11/11/2017
 
Lịch công tác tuần 3 tháng 11 (Tải xuống)                                                                13/11/2017-18/11/2017
 
Lịch công tác tuần 4 tháng 11 (Tải xuống)                                                            20/11/2017      25/11/2017
Lịch công tác tuần 4 tháng 11 (Đã sửa)  (Tải xuống)                                            20/11/2017      25/11/2017
Lịch công tác tuần 5 tháng 11 (Tải xuống)                                                            27/11/2017    02/12/2017
Lịch công tác tuần 1 tháng  12 (Tải xuống)                                                           04/11/2017   09/12/2017
Lịch công tác tuần 2 tháng 12 (Tải xuống)                                                            11/12/2017   16/12/2017
Lịch công tác tuần 3 tháng 12 (Tải xuống)                                                            18/12/2017   23/12/2017

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 (Tải xuống)                                                        25/12/2017       30/12/2017
Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2018 (Tải xuống)                                         02/01/2018    6/01/2018
Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2018 (Tải xuống)                                          8/01/2018     13/01/2018
Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2018 (Tải xuống)                                         15/01/2018    20/01/2018
Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2018 (Tải xuống)                                         22/01/2018   27/01/2018
Lịch công tác tuần 5 tháng 1 năm 2018 (Tải xuống)                                         29/01/2018    03/02/2018
Lịch công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018 (Tải xuống)                                          05/02/2018    10/02/201
 
Lịch công tác tuần 3 tháng 2/2018 (Tải xuống)                                                      21/02/2018    24/02/2018
Lịch công tác tuần 4 tháng 2/2018 (Tải xuống)                                                      26/02/2018    03/03/2018
Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2018 (Tải xuống)                                                        05/3/2018   10/3/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 3/2018 (Tải xuống)                                                       12/3/2018      17/3/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2018 (Tải xuống)                                                      19/3/2018   24/3/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng  3/2018 (Tải xuống)                                                     26/3/2018    31/3/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng  4/2018 (Tải xuống)                                                     02/04/2018    07/04/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2018 (Tải xuống)                                                       9/4/2018      14/4/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 4/2018 (Tải xuống)                                                      16/4/2018      21/4/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2018  (Tải xuống)                                                      23/4/2018      28/4/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng 5/2018 (Tải xuống)                                                     30/4/2018        5/5/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 5/2018 (Tải xuống)                                                     7/5/2018        12/5/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2018 (Tải xuống)                                                    14/5/2018       19/5/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2018 (Tải xuống)                                                     21/5/2018   26/5/2018 
Lịch công tác tuần 5 tháng 5/2018 (Tải xuống)                                                   28/5/2018     02/6/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 6/2018 (Tải xuống)                                                    4/6/2018    9/6/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 7/2018 (Tải xuống)                                                    9/7/2018   14/7/2018 
  
   
Lịch công tác tuần 1 tháng 8/2018 (Tải xuống)                                               30/7/2018       4/8/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 8/2018 (Tải xuống)                                                6/8/2018      11/8/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 8 /2018 (Tải xuống)                                               13/8/2018     18/8/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng 8/2018 (Tải xuống)                                                20/8/2018     25/8/2018 
Lịch công tác tuần 5 tháng 8/2018 (Tải xuống)                                               27/8/2018        01/9/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng 9/2018 (Tải xuống)                                               03/9/2018     08/9/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 9/2018 (Tải xuống)                                               10/9/2018     15/9/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2018 (Tải xuống)                                               17/9/2018     22/9/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2018 (Tải xuống)                                               24/9/2018     30/9/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2018 (Tải xuống)                                             01/10/2018   6/10/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2018  (Tải xuống)                                               8/10/2018      13/10/2018 
Lịch công tác tuần 3 tháng 10/2018  (Tải xuống)                                           15/10/2018     20/10/2018 
Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2018  (Tải xuống)                                               22/10/2018       27/10/2018 
Lịch công tác tuần 5 tháng 10/2018 (Tải xuống)                                               29/10/2018    02/11/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2018 (Tải xuống)                                              5/11/2018     10/11/2018 
Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2018 (Tải xuống)                                              5/11/2018      10/11/2018 
Lịch công tác tuần 2 tháng 11/2018 (Tải xuống)                                              12/11/2018     17/11/2018 
Năm học 2018-2019 (Tiếp) 
Lịch công tác tuần 15 (Tải xuống)                                                                  19/11/2018       24/11/2018 
Lịch công tác tuần 16 (Tải xuống)                                                              26/11/2018      01/12/2018 
Lịch công tác tuần 17 (Tải xuống)                                                              03/12/2018      08/12/2018 
Lịch công tác tuần 18 (Tải xuống)                                                             10/12/2018      15/12/2018 
Lịch công tác tuần 19 (Tải xuống)                                                             17/12/2018      22/12/2019 
Lịch công tác tuần 20 (Tải xuống)                                                             24/12/2018      29/12/2018 
Lịch công tác tuần 21 (Tải xuống)                                                            31/12/2018       05/01/2019 
Lịch công tác tuần 22 (Tải xuống)                                                             07/01/2019     12/01/2019 
Lịch công tác tuần 22 (Tải xuống)                                                              07/01/2019     12/01/2019 
Lịch công tác tuần 23 (Tải xuống)                                                             14/01/2019      19/01/2019 
Lịch công tác tuần 24 (Tải xuống)                                                             21/01/1979     26/01/1979 
Lịch công tác tuần 25 (Tải xuống)                                                            28/01/2019     02/02/2019 
Lịch công tác tuần 26 (Tải xuống)                                                            11/02/2019     16/02/2019 
Lịch công tác tuần 27 (Tải xuống)                                                            18/02/2019     23/02/2019 
Lịch công tác tuần 28 (Tải xuống)                                                              25/02/2019     02/03/2019 
Lịch công tác tuần 29 (Tải xuống)                                                               4/3/2019            9/3/2019 
Lịch công tác tuần 30 (Tải xuống)                                                             11/03/2019         16/03/2019 
Lịch công tác tuần 31 (Tải xuống)                                                            18/3/2019        23/3/2019 
Lịch công tác tuần 31 (Tải Xuống)                                                           18/3/2019        23/3/2019 
Lịch công tác tuần 32 (Tải xuống)                                                            25/3/2019       30/3/2019 
Lịch công tác tuần 33 (Tải xuống)                                                          01/4/2019          06/4/2019 
Lịch công tác tuần 34 (Tải xuống)                                                          08/4/2019        13/4/2019 
Lịch công tác tuần 35 (Tải xuống)                                                          15/4/2019       20/4/2019 
Lịch công tác tuần 35 (Tải xuống)                                                          15/04/2019     20/4/2019 
Lịch công tác tuần 36 (Tải xuống)                                                          20/4/2019       26/4/2019 
Lịch công tác tuần 36 (Tải xuống)                                                          20/4/2019       26/4/2019 
Lịch công tác tuần 37 (Tải xuống)                                                        29/4/2019         5/5/2019 
Lịch công tác tuần 38 (Tải xuống)                                                        6/5/2019           11/5/2019 
Lịch công tác tuần 39 (Tải xuống)                                                        13/5/2019          19/5/2019 
Lịch công tác tuần 40 (Tải xuống)                                                        20/5/2019         26/5/2019 
Lịch công tác tuần 40 (Tải xuống)                                                        20/5/2019          26/5/2019 
Lịch công tác tuần 4 tháng 5 (Tải xuống)                                         27/5/2019              01/6/2019 
Lịch công tác tuần 1 tháng 6 (Tải xuống)                                        3/6/2019                 9/6/2019 
Lịch công tác tuần 2 tháng 6 (Tải xuống)                                       10/6/2019                 16/6/2019 
Lịch công tác tuần 3 tháng 6(Tải xuống)                                        17/6/2019                 23/6/2019 
Lịch công tác tuần 4 tháng 6 (Tải xuống)                                        24/6/2019              30/6/2019 
Lịch công tác tuần 2 tháng 7 (Tải xuống)                                         8/7/2019                14/7/2019 
Lịch công tác tuần 3 tháng 7 (Tải xuống)                                         15/7/2019              21/7/2019 
Lịch công tác tuần 4 tháng 7 (Tải xuống)                                          22/7/2019             28/7/2019 
Lịch công tác tuần 1 tháng 8  (Tải xuống)                                          29/7/2019              4/8/2019 
Lịch công tác tuần 2 tháng 8    ( Tải xuống)                                        5/8/2019                 11/8/2019 
Lịch công tác tuần 3 tháng 8        (   Tải xuống)                                  12/8/2019               18/8/2019 
Lịch công tác tuần 1 năm học 2019-2020 (Tải xuống)                       19/8/2019              25/8/2019 
Lịch công tác tuần 2 năm học 2019-2020  (Tải xuống)                      26/8/2019                 01/9/2019 
Lịch công tác tuần 3 Năm học 2019-2020 (Tải xuống)                      2/9/2019                  8/9/2019 
Lịch công tác tuần  4 Năm học 2019-2020  (Tải xuống)                   9/9/2019                  15/9/2019 
Lịch công tác tuần  5 Năm học 2019-2020    (Tải xuống)                 16/9/2019                22/9/2019 
Lịch công tác tuần  6 Năm học 2019-2020        (Tải xuống                    23/9/2019               29/9/2019 
Lịch công tác tuần  7 Năm học 2019-2020 (Tải xuống)                     30/9/2019                06/10/2019 
Lịch công tác tuần 8 năm học 2019-2020 (Tải xuống)                      7/10/2019                13/10/2019