QUY TRÌNH ISO

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT-TCKH.35 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng
QT-TCKH.34 Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng
QTTT-TCKH.22 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng
QTTT-TCKH.21 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng
QTTT-TCKH.20 Quy trình tạm thời thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
QTTT-TCKH.19 Quy trình tạm thời thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
QTTT-TCKH.18 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa)
QTTT-TCKH.17 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường)
QTTT-TCKH.16 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình tạm thời chỉ định thầu rút gọn)
QTTT-TCKH.15 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa)
QTTT-TCKH.14 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa)
QTTT-TCKH.13 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án
QTTT-TCKH.12 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án
QTTT-TCKH.11 Quy trình thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình tạm thời chỉ định thầu thông thường)
QTTT-TCKH.10 Quy trình thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình tạm thời chỉ định thầu rút gọn)
QTTT-TCKH.09 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án
QTTT-TCKH.08 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án
QTTT-TCKH.07 Quy trình tạm thời thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
QTTT-TCKH.06 Quy trình tạm thời thủ tục phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn huyện Gia Lâm
QTTT-TCKH.01 Quy trình tạm thời phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất