QUY TRÌNH ISO

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
QT-TP.24 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
QT-NV.22 Quy trình Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2, điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
QT-LĐTBXH.21 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
QT-LĐTBXH.46 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19
QT-LĐTBXH.45 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19
QT-TP.27 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
QT-TP.28 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
QT-TP.29 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
QT-TP.30 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
QT-TP.31 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
QT-TP.25 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
QT-TP.23 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
QT-TP.22 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
QT-TP.19 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vạ gây thiệt hại
QT-TP.18 Cấp bản sao từ sổ gốc
QT-TP.17 Thực hiện hễ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tỉnh mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
QT-TP.16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
QT-TP.15 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
QT-TP.14 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
QT-TP.13 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài