Lãnh đạo ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM
NHIỆM KỲ 2016 - 2020
 
Họ và tên
Nhiệm vụ, quyền hạn

Đồng chí: Lê Anh Quân
Ngày sinh: 07 - 02 - 1967
Chức vụ: Chủ tịch UBND

 
 
 

a. Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của UBND huyện, trong đó trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Huyện;

- Công tác địa giới hành chính, chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường; chỉ đạo công tác kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê trên địa bàn Huyện theo qui định của pháp luật;

- Công tác thu chi ngân sách của địa phương theo phân cấp;

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chương trình công tác của UBND Huyện, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Chỉ đạo chung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn;

- Chỉ đạo những vấn đề chung về công tác thi đua – khen thưởng;

- Chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền;

- Công tác đối nội, đối ngoại của Huyện;

- Quan hệ phối hợp của UBND huyện với các ban Đảng của Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể của Huyện. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan nhà nước thành phố phân cấp, phân quyền.

b. Thực hiện chế độ thống tin báo cáo, ký các văn bản gửi UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và các văn bản quan trọng của UBND huyện;

- Ký chủ trương đầu tư các dự án theo phân cấp;

- Ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết, cấp giấy phép quy hoạch theo phân cấp;

- Phê duyệt đầu tư các dự án theo thẩm quyền và phân cấp;

- Phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định đấu thầu; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng các dự án theo thẩm quyền và phân cấp;

- Ký xác nhận và thỏa thuận về thuê đất theo thẩm quyền và phân cấp;

- Ký các quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền và phân cấp;

- Ký quyết định giao kế hoạch ngân sách hàng năm theo thẩm quyền;

- Ký quyết định điều hành ngân sách huyện theo thẩm quyền và phân cấp;

c. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

- Chủ tịch: Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

- Trưởng các ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo xây dựng Văn kiện tác chiến phòng thủ địa phương, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an, Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo ISO 9001, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo phóng chống thiên tai; phụ trách công tác chống tham nhũng, lãng phí;

d. Phụ trách khối Nội chính bao gồm: An ninh – Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp; giải quyết mối quan hệ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chỉ cục Thi hành án dân sự, Kho bạc nhà nước Huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Huyện.

e. Lãnh đạo chung các phòng, ban và trực tiếp chỉ đạo các phòng: Tài chính – kế hoạch, Nội vụ, Công an Huyện, Ban CHQS Huyện.


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thuần
Ngày sinh: 14 - 07 - 1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
 
 

a. Được phân công phụ trách, giúp Chỉ tịch UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện và tập thể UBND về hoạt động khối kinh tế, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, với những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, thuế và khoa  học, công nghệ theo thẩm quyền và phân cấp; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi của nguời tiêu dùng; Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

- Chỉ đạo công tác tiếp dân, thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân; các khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức kinh tế - xã hội, các công ty, các doanh nghiệp liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật và các lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo củng cố khối kinh tế hợp tác; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện;

- Chỉ đạo công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và phân cấp;

- Chỉ đạo công tác quản lý biên chế, tiền lương, tiền công, công tác tuyển dụng công chức, viên chức tại UBND huyện;

- Tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính của huyện;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ;

- Chỉ đạo công tác kiểm tra công vụ trên các lĩnh vực;

- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện hàng tháng, quý, 6 tháng và năm;

- Trực tiếp giải quyết mối quan hệ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo công tác Văn phòng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện.

b. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

- Thủ tưởng cơ quan UBND huyện;

- Chỉ đạo trực tiếp Ban tiếp công dân của Huyện; làm Trưởng ban chỉ đạo 389, Trưởng ban xử lý vi phạm pháp lệnh đê điều và công trình thủy lợi; làm Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Phó ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai; Phó Ban chỉ đạo CCHC; Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo ISO 9001; làm Chủ tịch Hội đồng GPMB các dự án khi được Chủ tịch UBND huyện phân công;

- Ký các quyết định nâng lương theo thẩm quyền được phân công;

- Ký phê duyệt các thông báo, kết luận, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền phân công phụ trách;

- Ký các quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng cá dự án được phân công phụ trách;

- Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Chủ tịch UBND huyện giao theo thẩm quyền;

- Ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế theo thẩm quyền; ký phê duyệt các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách theo thẩm quyền; ký giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở, ký đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện.
c. Theo dõi và trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, thanh tra, kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, phối hợp chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đội quản lý thị trường, chi cục thuế, Xí nghiệp đầu tư và phát triển thủy lợi Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 6, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật.

Phụ trách các xã khu vực Nam Đuống.

d. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chỉ tịch UBND huyện đi vắng hoặc được ủy quyền, thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.


Đồng chí: Lý Duy Thanh
Ngày sinh: 12 - 10 - 1962
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
 
 

a. Được phân công phụ trách, giúp Chỉ tịch UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện và tập thể UBND về hoạt động khối Văn hóa – Xã hội, với những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động thương binh và xã hội, thông tin, truyền thông, dân số, gia đình, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Công tác tư pháp, hộ tịch;

- Chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Hội xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn huyện; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Chỉ đạo công tác vay vốn giải quyết việc làm và các mối quan hệ với ngân hàng liên quan đến thế chấp vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

- Chỉ đạo công tác quản lý biên chế, tiền lương, tiền công, công tác tuyển dụng công chức, viên chức tại UBND các xã, thị trấn và các trường học; công tác quy hoạch cán bộ quản lý khối trường học thuộc Huyện;

- Tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Ban chỉ đạo CNTT của huyện;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp giải quyết mối quan hệ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

b. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

- Chủ tịch các hội đồng: VH-TDTT, Khoa học – sáng kiến, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Phổ biến tuyền truyền giáo dục pháp luật, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức theo phân cấp của Thành phố và các Hội đồng GPMB được Chủ tịch huyện phân công. Làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng; làm Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công;

- Ký các thông báo, kết luận, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

- Ký giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo phân cấp thuộc lĩnh vực Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao, y tế;

- Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Chủ tịch UBND huyện giao theo thẩm quyền;

- Ký các Quyết định của ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, lao động thương binh và xã hội theo ủy quyền, phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.

c. Theo dõi và trực tiếp phụ trách các phòng: Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội; các cơ quan: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức hội được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; phối hợp chỉ đạo Trung tâm Y tế, bảo hiểm xã hội, bệnh viện đa khoa Gia Lâm, Ngân hàng chính sách xã hội Gia Lâm.

Phụ trách các xã, thị trấn khu vực Bắc Đuống.

d. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.


Đồng chí: Trương Văn Học
Ngày sinh: 27 - 4 - 1971
Chức vụ: Phó CHủ tịch UBND
 
 

a. Được phân công phụ trách, giúp Chỉ tịch UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện và tập thể UBND về hoạt động khối Xây dựng – Đô thị, với những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng; quản lý đô thị theo thẩm quyền và phân cấp; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;

- Công tác nghiên cứu, xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị;

- Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai; an toàn giao thông;

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo thẩm quyền phân cấp;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản của huyện hàng tháng, quý, 6 tháng và năm;

- Trực tiếp giải quyết mối quan hệ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công;

b. Trực tiếp làm nhiệm vụ:

- Trưởng ban: Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang lưới điện, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đường ống xăng dầu, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Làm Phó ban chỉ đạo 197, Phó Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn;

- Làm Chủ tịch hội đồng GPMB các dự án khi được Chủ tịch UBND huyện phân công;

- Ký phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thực hiện các dự án;

- Ký phê duyệt dự toán chi phí đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán công tác đấu giá QSDĐ, dự toán công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND huyện;

- Ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư; quy chế đấu giá QSDĐ, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

- Ký cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Huyện;

- Ký các quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng các dự án được phân công phụ trách;

- Ký các quyết định xử phạt vị phạm hành chính được Chủ tịch UBND huyện giao theo thẩm quyền;

- Ký phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư theo thẩm quyền được phân cấp.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.

c. Theo dõi và trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; phối hợp chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất Gia Lâm, Công ty CP MTĐT Gia Lâm, Bưu điện, Công ty điện lực Gia Lâm, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Đội Thanh tra trật tự đô thị huyện, Chi cục thi hành án dân sự.

Phụ trách các xã, thị trấn khu vực Trung tâm, Sông Hồng.

d. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chỉ tịch UBND huyện đi vắng hoặc được ủy quyền, thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

hệ thống chính trị