hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày đăng 03/11/2015 | 12:00 AM
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021     Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan ...

Các ban của hội đồng nhân dân

Ngày đăng 10/09/2015 | 09:57 AM
CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021 BAN KINH TẾ - XÃ HỘI Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan ...

Thường trực hội đồng nhân dân

Ngày đăng 10/09/2015 | 09:55 AM
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021   Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan   ...

Nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân

Ngày đăng 10/09/2015 | 09:53 AM
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN   * Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:   ...