Dự án - đầu tư

Kế hoạch ứng dụng Công ngệ thông tin năm 2014 của huyện Gia Lâm
Ngày đăng 11/12/2014 | 00:00  | View count: 2328

Tên kế hoạch đấu thầu
Chủ đầu tư
QĐ phê duyệt
Mua sắm tài sản, thiết bị tin học phục vụ công tác ứng dụng CNTT vào quản lý HCNN của huyện Gia Lâm và 22 xã, thị trấn năm 2014
Văn phòng HĐND-UBND huyện Gia Lâm
Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND huyện Gia Lâm