Dự án - đầu tư

Thông báo mời thầu
Ngày đăng 11/12/2014 | 00:00  | View count: 2587

Dự án
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Ngày xuất bản
Kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị tin học phục vụ công tác ứng dụng CNTT vào quản lý HCNN của huyện Gia Lâm và 22 xã, thị trấn năm 2014
Gói số 1: Mua sắm tài sản, thiết bị tin học

Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Lâm

12/06/2014

Kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị tin học phục vụ công tác ứng dụng CNTT vào quản lý HCNN của huyện Gia Lâm và 22 xã, thị trấn năm 2014

Gói số 2: Lắp đặt mạng LAN khu B mới xây

Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Lâm

12/06/2014