đảng đoàn thể

Huyện ủy Gia Lâm kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước tại một số cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện
Ngày đăng 23/11/2022 | 08:45  | View count: 339

Ngày 22/11/2022, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy Gia Lâm chủ trì cùng đại diện một số phòng, ban, đoàn thể, MTTQ huyện kiểm tra 02 xã Kiêu Kỵ và Cổ Bi về việc thực hiện công tác dân vận của đơn vị.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Ngọc Thuần phát biểu tại buổi làm việc

   Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, thành phố Hà Nội và của huyện về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong việc góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,v.v…

   Thực hiện “Năm dân vận chính quyền" 2022, UBND 2 xã Kiêu Kỵ và Cổ Bi đã tăng cường thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giảm người hoạt động không chuyên trách, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảm bảo chi tiêu giao. UBND 2 xã đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, niêm yết công khai 156 thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn đạt trên 95% . Đặc biệt các xã đã triển khai nghiêm túc việc thí điểm mô hình ngày thứ 3 không viết không giấy hẹn, qua đó được người dân ghi nhận đánh giá cao. Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên để năm bắt kịp thời tình hình, kết quả mức độ sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết, xử lý đúng quy định, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo đều được chỉ đạo thực hiện kịp thời, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện được đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chi tiêu phát triển tinh tế - xã hội năm 2022.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại xã Cổ Bi

Đại diện lãnh đạo xã Kiêu Kỵ báo cáo đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của đơn vị

   Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy công tác dân vận chính quyền tại xã Kiêu Kỵ và Cổ Bi cơ bản đã được thực hiện đầy đủ, bước đầu đã có những thay đổi về người đứng đầu và công chức về nhận thức đúng đắn trong công tác dân vận chính quyền, một số nhiệm vụ đã được triển khai cụ thể, chi tiết góp phần vào việc đồng thuận để thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà 2 xã còn vướng mắc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã Kiêu Kỵ và Cổ Bi cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố và huyện về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào “dân vận khéo” gắn với các phong trào của địa phương có hiệu quả; chú trọng công tác dân vận chính quyền, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng kiêm nhiệm, tinh gọn, hiệu quả, chất lượng; quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của công dân; tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới