bài viết chuyên sâu

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở
Ngày đăng 22/11/2022 | 21:57  | View count: 249

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được Chính phủ giao thực hiện 05 Chương trình tín dụng chính sách và hỗ trợ lãi suất cho bên vay theo qui định của Nghị quyết.

     Theo đó, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tiếp tục giải ngân cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo qui định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, với lãi suất cho vay 4,8%/năm, số tiền vay đến 80% giá trị hợp đồng mua nhà hoặc 70% phương án xây, sửa nhà ở (tối đa 500 trệu đồng/căn hộ xây, sửa nhà ở), và thời gian cho vay dài (tối đa lên đến 25 năm).

Ngân hàng CSXH trao đổi chính sách tín dụng mới tại điểm giao dịch trong UBND xã Dương Xá

Cụ thể:

     1. Đối tượng vay vốn:

     a. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

     b. Người thu nhập thấp và hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của Chính phủ) tại khu vực đô thị;

     c. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

     d. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

     đ. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

     (Các đối tượng thuộc điểm b, c, d, đ phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật)

2. Điều kiện vay vốn: Người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

     a. Gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng CSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn;

     b. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở;

     c. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

     d. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng CSXH;

     đ. Có giấy đề nghị vay vốn trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng khác;

     e. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Nhiều hộ khó khăn về nhà ở của huyện Gia Lâm được hỗ trợ xây, sửa nhà    

     Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

     g. Thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định:

          - Đối với vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội: bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật.

          - Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.   

     3. Mức cho vay:

          - Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

         - Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay, tối đa số tiền vay là 500 triệu đồng.

     4. Thời hạn cho vay: Theo thỏa thuận, tối đa không quá 25 năm.

     5. Lãi suất cho vay: Do Chính phủ quy định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

     6. Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị xã hội. Người vay vốn là thành viên của Tổ TK&VV được thành lập và hoạt động theo quy định của Ngân hàng CSXH.

     Đến nay, trên địa bàn Huyện, đã giải ngân cho vay được 02 hộ vay xây  nhà, 09 hộ thu nhập thấp vay mua nhà ở xã hội, hầu hết các hộ vay mua nhà đã được nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      Với chính sách ưu đãi như trên, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tiếp tục nhận hồ sơ và giải ngân cho vay mua, thuê nhà ở xã hội; xây, sửa nhà ở theo qui định; Các hộ vay của chương trình vay sẽ giảm bớt áp lực lãi vay ngày càng tăng cao của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn giúp ổn định cuốc sống, đảm bảo an sinh xã hội./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới