văn hóa xã hội

Huyện Gia Lâm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 20/05/2024 | 12:16  | View count: 160

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI trên địa bàn huyện Gia Lâm, nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ trong công tác triển khai tín dụng chính sách đã được ghi nhận, góp phần hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo của huyện trong những năm qua.

     Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ươg Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Huyện ủy Gia Lâm đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 10/6/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/08/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/HU ngày 10/6/2015 của Huyện ủy trên địa bàn Huyện.

Một buổi giao ban Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

     Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng nguồn vốn đạt 644.841 triệu đồng, tăng 466.842 triệu đồng (3,62 lần) so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 36,2%/năm (Nguồn vốn Trung ương 290.997 triệu đồng, tăng 154.225 triệu đồng (2,13 lần) so với cuối năm 2014, nguồn nhận ủy thác tại địa phương 353.844  triệu đồng, tăng 312.617 triệu đồng (8,6 lần) so với cuối năm 2014, trong đó Ngân sách huyện 19. 723 triệu đồng , tăng 15.173 triệu đồng (4,34 lần) so với cuối năm 2014)

Người dân giao dịch tại Điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Yên Viên

      Từ dư nợ 177.993 triệu đồng năm 2014, đến nay dư nợ cho vay trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đạt 600.601 triệu đồng, tăng 422.808 triệu đồng (gấp 3,37 lần) so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 33,7%. Dư nợ bình quân hiện nay đạt 60,3 triệu đồng/khách hàng, tăng 39 triệu đồng so với năm 2014.

Từ nguồn vốn vay, các hội viên hội đoàn thể đã đầu tư cho sản xuất, tăng thu nhập

     Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Huyện, đạt các chỉ tiêu Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề truyền thống, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn. Hàng năm, giải quyết gần 3.000 lao động có việc làm thường xuyên, đặc biệt từ năm 2019 trên địa bàn Huyện không còn hộ nghèo.

      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để chuyển tải nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận trong thời gian tới./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới