TIN NỔI BẬT

Gia Lâm công bố các Quyết định về Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Gia Lâm
Ngày đăng 23/05/2024 | 11:34

Sáng ngày 23/5/2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Sở Nội vụ Hà Nội về Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Gia Lâm. Đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Theo Quyết định số 23237/QĐ-SNV ngày 28/3/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với các nội dung sau: Danh mục vị trí việc làm; Biên chế công chức theo vị trí việc làm; Cơ cấu ngạch công chức (không bao gồm công chức thuộc nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý); Ngạch công chức và yêu cầu trình độ chuyên môn của vị trí việc làm; Bản mô tả công việc đối với từng vị trí việc làm. UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm: Rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, lao động hợp đồng theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tỉnh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả công việc theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có vướng mắc, bất cập phát sinh, đơn vị đề xuất điều chỉnh, gửi về Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. Đối với những vị trí việc làm không được xác định ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương, nhưng hiện đang có công chức giữ những ngạch này sẽ tiếp tục giữ ngạch tại vị trí này cho đến khi được cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Trường hợp công chức đảm nhiệm vị trí việc làm có chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với ngành, chuyên ngành được xác định tại Bản mô tả công việc, UBND huyện Gia Lâm rà soát, từng bước sắp xếp bố trí hoặc có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định.

Đồng chí Trần Trung Tuyết - Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu tại hội nghị

   Tiếp đó, tại Quyết định số 23239/QĐ-SNV ngày 28/3/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 22 xã, thị trấn thuộc UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà với các nội dung sau: Danh mục, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ các vị trí việc làm; Bản mô tả công việc đối với từng vị trí việc làm; Biên chế cán bộ, công chức xã, thị trấn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn; bố trí công chức xã, thị trấn; tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn; tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm: Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tỉnh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật; Thực hiện quy hoạch đội ngũ; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức, bản mô tả công việc theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có vướng mắc, bất cập phát sinh, đơn vị đề xuất điều chính, gửi về Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. Đối với những vị trí việc làm hiện đang có cán bộ, công chức giữ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên sẽ tiếp tục đảm nhiệm công tác tại vị trí này đến khi được cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đảm nhiệm vị trí việc làm có chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với ngành, chuyên ngành được xác định tại Bản mô tả công việc, UBND huyện Gia Lâm rà soát, từng bước sắp xếp bố trí hoặc có Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền yêu cầu phòng Nội vụ triển khai kịp thời văn bản đến các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, các xã, thị trấn quán triệt các nội dung của Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình. Rà soát, lập danh sách các công chức, viên chức theo biên chế đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Từ đó, triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng kịp thời đảm bảo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo ngay cho UBND huyện qua phòng Nội vụ.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới