THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
2 Phê duyệt dự toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm (đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn huyện) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
3 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
4 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
5 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
6 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
7 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
8 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
9 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
10 Phục hồi danh dự 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
11 Quy trình đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
12 Quyết định cho phép hoạt động giáo dục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
13 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
14 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
15 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
16 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
17 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
18 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
19 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
20 Tặng danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ