THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Ký Hợp đồng thuê đất với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người thuê đất; nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của người thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
2 Ký Hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá quyền thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
3 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
4 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
5 Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
6 Phê duyệt dự toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm (đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn huyện) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
7 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
9 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
10 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
11 Phê duyệt quyết toán phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
12 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
13 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
14 Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
15 Quy trình đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
16 Quyết định cho phép hoạt động giáo dục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
19 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN