THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Ký Hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá quyền thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Làm con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện cấp trung ương) 4 KHÁC
3 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi 3 CẤP XÃ
5 MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP (Mã số 1.010592.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Mua hóa đơn lẻ bán tài sản công thuộc thẩm quyền của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Mua quyển hoá đơn bán tài sản công thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN (Mã số 1.003807.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 PHỤC HỒI DANH DỰ 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm