THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
3 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
4 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THCS (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
5 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
6 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
7 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
8 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
9 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
10 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
12 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
16 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ao, vườn liền kề đất ở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG