THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy Công nhận "Thôn văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
2 Cấp giấy Công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
3 Cấp Giấy Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
4 Cấp giấy giới thiệu thăm, viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
6 Cấp giấy phép chăm sóc người khuyết tật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
8 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Cấp giấy phép quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
10 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
12 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
14 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
15 Cấp giấy phép xây dựng công trình Quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
17 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND Huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
18 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
19 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
20 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ