THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Đăng ký thường trú 4 CẤP XÃ
4 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp huyện) 3 CÔNG AN HUYỆN
6 ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở HUYỆN (Mã số 1.001199.000.00.00.H26) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ở HUYỆN (Mã sô 1.001204.000.00.00.H26) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở HUYỆN (Mã số 1.001212.000.00.00.H26) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Điều chỉnh bổ sung, gia hạn phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôitại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN (Mã số 1.003757.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Đổi thẻ căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 3 CÔNG AN HUYỆN
15 Xác nhận liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hi sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm