THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chi trả tiền bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
3 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP