THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Xét tặng dạnh hiệu Gia đình văn hóa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (Mã số 1.005392.000.00.00.H26) Toàn trình Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Xử lý đơn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Xử lý đơn tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 4 CẤP TỈNH
16 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn