THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoặt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Xác minh tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
5 Xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng, Đối tượng theo Quyết định 290/QĐ-TTg, cựu chiến binh. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Xác nhận thang lương, bảng lương và định mức lao động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
8 Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Xử lý đơn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
10 đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
11 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
12 đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
13 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 cho đến dưới 2000 bản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
14 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
15 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
16 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
19 đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP