THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hi sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội” 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Thực hiện cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
6 Thực hiện cấp lại giấy chứng nhận vùng đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Thực hiện hỗ trợ cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
8 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
9 Thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Thực hiện hỗ trợ đầu tư sản xuất rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Thực hiện việc giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
12 Thực hiện việc Kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
13 Thực hiện điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
14 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Tiếp công dân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
16 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
17 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
20 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ