THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Trình tự xử lý tài sản theo quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền và tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu do cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
3 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng; Đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, cựu chiến binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
6 Xác nhận vào danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương và định mức lao động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Xác định giá khởi điểm để UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đấu giá cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
11 Xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
12 Xử lý đơn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
13 đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
14 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
15 đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
16 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 cho đến dưới 2000 bản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
17 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP