THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Xác minh tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
3 Xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng; Đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, cựu chiến binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Xác nhận vào danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương và định mức lao động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Xử lý đơn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
9 đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
10 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
11 đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
12 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 cho đến dưới 2000 bản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
13 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
14 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
15 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
16 đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
18 đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP