THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thanh lý tài sản nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
3 thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
4 Thoái thu ngân sách nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
5 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
6 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
7 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
11 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
14 Thực hiện cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
15 Thực hiện cấp lại giấy chứng nhận vùng đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
16 Thực hiện hỗ trợ cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
17 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
19 Thực hiện hỗ trợ đầu tư sản xuất rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
20 Tiếp công dân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA