THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
3 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
5 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
6 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
7 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực tuyến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
8 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
12 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
13 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
15 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Thủ tục Hỗ trợ người người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hỉnh, đi điều trị phục hồi chức năng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI