THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
2 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
3 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
4 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
6 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
8 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
9 Thực hiện cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Thực hiện cấp lại giấy chứng nhận vùng đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản có nguồn gốc thực vật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Thực hiện hỗ trợ cấp giấy chứng nhận vùng đủ điện kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
12 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
13 Thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
14 Thực hiện hỗ trợ đầu tư sản xuất rau an toàn, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
15 Thực hiện việc giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
16 Thực hiện việc Kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
17 Tiếp công dân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
18 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
19 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
20 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ