THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
2 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
3 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
4 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
5 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
6 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
7 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
8 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
9 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
10 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
11 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
12 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
13 Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
14 Thành lập nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
15 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
16 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Thành lập trường tiểu học tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Thành lập trường trung học cơ sở (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
20 thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP