THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
2 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
4 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
5 Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
6 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
7 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
8 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
9 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
10 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
11 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
12 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
13 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
14 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
15 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
16 Thành lập nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
19 Thành lập trường tiểu học tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
20 Thành lập trường trung học cơ sở (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO