THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần, mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho Phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Thẩm định hồ sơ đề thực hiện chế độ đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
10 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
11 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
12 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
14 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
15 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
16 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
17 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
18 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
19 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
20 Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ