THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh, đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 142/QĐ-TTg và Quyết định 53/TTg từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
15 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
16 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
17 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
18 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
19 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
20 Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ