THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 THẨM ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP HUYỆN (Mã số 1.009323.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN (Mã số 1.003827.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CÂP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN (Mã số 1.010590.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Thanh toán thù lao hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 THAY THẾ CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN (Mã số 1.010591.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 4 KHÁC
13 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 THI TUYỂN VIÊN CHỨC (Mã số 1.005388.000.00.00.H26) Toàn trình Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Thôi làm hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC HUYỆN (Mã số 1.000316.000.00.00.H26) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC HUYỆN (Mã số 1.000316.000.00.00.H26) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm