THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
3 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao trích lục hộ tịch về khai sinh, khai tử, kết hôn) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 5 thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn;cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Cấp giấy chứng nhận khi hợp tác xã hợp nhất 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
8 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn, phòng, chống bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
15 Cấp giấy chúng nhận đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký CN, VPĐD, ĐĐKD hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ