THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký khi hợp tác xã chia
Loại thủ tục ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 3
Trình tự thực hiện

Bước 1: HTX có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

Bước 3:  Thụ lý hồ sơ: Căn cứ vào hồ sơ nhận được từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ Phòng TC-KH xem xét và soạn thảo GCN HTX.

Chú ý: Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu phát hiện nội dung sai khác, không chính xác, không đầy đủ thì làm công văn yêu cầu người đại diện của HTX hiệu đính, bổ sung hồ sơ; nếu phát hiện hồ sơ là giả mạo thì làm công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Bước 4: Lãnh đạo Phòng TC-KH xem xét, kiểm tra, ký GCNĐK  HTX mới.

Bước 5: Cán bộ Phòng TC-KH đóng dấu, trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho HTX và thu lệ phí.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua mạng

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: số 27 đường Cổ Bi huyện Gia Lâm

Điện thoại: 043.276913

Thành phần số lượng hồ sơ

1.Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX

2. Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh; danh sách HTX thành viên; danh sách HĐQT, giám đốc, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

3. Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia HTX

4. GCNĐKHTX cũ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Lệ phí
Phí

100.000 đồng/ bản

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM TT18.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm

Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo pháp luật chuyên ngành

Cơ sở pháp lý

1. Luật Hợp tác xã 2012;

2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

3. Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký HTX;

4. Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội.