THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 10. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 11. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 12. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 13. Thẩm định nhiệm vụ/nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 14. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 15. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 16. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 17. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 18. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 19. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 9. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI CẤP HUYỆN (Mã số 2.002100.000.00.00.H26) 3,4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Bầu hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn