THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 10. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 11. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 12. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 13. Thẩm định nhiệm vụ/nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 14. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 15. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 16. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 17. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 18. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 19. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC LỄ HỘI 4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 3. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 5. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 6. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 4 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm