THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Xác nhận vào đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
4 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
5 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân người có công đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Xác nhận đơn đề nghị vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Xét tặng dạnh hiệu Gia đình văn hóa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
16 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
17 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản cho đến dưới 1.000 bản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn VĂN HÓA THÔNG TIN
18 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
19 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP