THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Xác nhận đơn đề nghị vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Xác nhận đơn đính chính Giấy chứng nhận 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
5 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
6 Xét tặng dạnh hiệu Gia đình văn hóa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
7 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản cho đến dưới 1.000 bản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn VĂN HÓA THÔNG TIN
10 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
11 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
12 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
13 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
14 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
15 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
16 Đề nghị công nhận Gia đình văn hóa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn VĂN HÓA THÔNG TIN
17 định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI