THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
2 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
4 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
5 Thủ tục đăng ký khai tử 3 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
6 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
7 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
8 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
9 Thủ tục đăng ký lại khai tử 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
10 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
11 Thực hiện việc giải trình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
12 Thực hiện việc Kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
13 Thực hiện xác nhận chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
14 Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi một lần hoặc hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đầy. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
16 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
17 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
18 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI