THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 01/10/2005. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận đơn và giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
8 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
9 Thôi làm hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
10 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
11 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
12 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
14 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
15 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
16 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
19 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
20 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP