THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
2 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
3 Thôi làm hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
4 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
5 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
6 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
7 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
8 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
9 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
10 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
12 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
13 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
14 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
15 Thủ tục trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
16 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
17 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
18 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
19 Thủ tục đăng ký kết hôn 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
20 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP