THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 01/10/2005. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận đơn và giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
4 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
5 Thôi làm hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
6 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
7 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
8 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
9 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
10 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
11 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
12 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
14 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
15 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
16 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
17 Thủ tục trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
18 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
19 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
20 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP