THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Bầu hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
4 bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
7 cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
9 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
10 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (đối với trường hợp GCN bị mất, hỏng hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
12 Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Cấp lại, chỉnh sửa thẻ BHYT cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Cấp mới Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sảnđủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
16 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
19 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
20 Chứng thực di chúc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP