THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Loại thủ tục LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa của UBND xã, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND xã thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn

Thành phần số lượng hồ sơ

* Trường hợp đề nghị cấp mới giấy xác nhận khuyết tật :

1. Đơn đề nghị

2. Các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật (bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) (Bản phô tô công chứng)

3. Kết luận của Hội đồng giám định y khoa (nếu có)

4. Hộ khẩu thường trú của người đề nghị (Bản phô tô có đối chiếu bản chính)

5. Chứng minh nhân dân của người đề nghị (Bản phô tô có đối chiếu bản chính)

* Trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

1. Đơn đề nghị

2. Giấy xác nhận khuyết tật cũ (nếu có) (Bản chính).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận khuyết tật
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của liên bộ Lao động TB&XH - Y tế - Tài chính - Giáo dục & Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
- Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội