THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
Loại thủ tục NỘI VỤ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Thành phần số lượng hồ sơ Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản quyên góp.
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức tôn giáo
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.