QUY TRÌNH ISO

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
QTTT-KT.02 Quy trình tạm thời tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương và nông nghiệp
Quy trình 04 Tiếp công dân
quy trình tạm thời 03 Quy trình công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
quy trình tạm thời 06 Quy trình ký hợp đồng thuê đất với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người thuê đất; nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của người thuê đất
quy trình tạm thời 07 Quy trình phê duyệt phương án đất đấu giá quyền sử dụng đất
quy trình tạm thời 05 Quy trình ký hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá quyền thuê đất
quy trình tạm thời 08
quy trình tạm thời 04 Quy trình thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
quy trình tạm thời 02 Quy trình xác định giá khởi điểm để UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đấu giá cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp
quy trình tạm thời 01 Quy trình Giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
quy trình 07 Đăng ký khai thác nước dưới đất
quy trình 06 Quy trình đăng ký và xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
quy trình 05 Quy trình xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
quy trình 04 Quy trình mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao liền kề với đất ở; đất vườn, ao xem kẹt trong khu dân cư và đất nông nghiệp được giao nằm xem kẹt trong khu cân cư nằm liền kề khu vực đê, sông, kênh, mương; di tích lịch sử-văn hóa; danh lam, thắng cảnh; công trình an ninh, quốc phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, đường giao thông (từ đường liên xã trở lên) sang đất ở
quy trình 02 Quy trình mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao liền kề với đất ở; đất vườn, ao xem kẹt trong khu dân cư và đất nông nghiệp được giao nằm xem kẹt trong khu cân cư không nằm liền kề khu vực đê, sông, kênh, mương; di tích lịch sử-văn hóa; danh lam, thắng cảnh; công trình an ninh, quốc phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, đường giao thông (từ đường liên xã trở lên) sang đất ở
quy trình 02 Quy trình thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
quy trình 01 Quy trình kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ
quy trình 36 Quy trình chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
quy trình 35 Quy trình chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
quy trình 34 Quy trình chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản